البرز - تهراندشت

مشخصات پروژه

سبک طراحی

مدرن – روستیک

مساحت زیربنا

۱۶۰ متر مربع

سال طراحی

خرداد ۱۳۹۹

موقعیت

البرز- تهراندشت

مساحت زمین

۷۰۰ متر مربع

بودجه ساخت

حدود ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان